Studie- og ordensregler

Studiemiljøet på Frederikshavn Handelsskole understøtter skolens værdier om ligeværd, nærvær og initiativ - et godt samarbejde og en positiv omgangstone. For Frederikshavn Handelsskole er et godt studiemiljø flere ting - gode faciliteter, god og inspirerende undervisning og et levende sted, hvor du som studerende har mulighed for at udfolde dig og lære nyt. Dermed er reglerne med til at skabe et godt og trygt undervisnings- og læringsmiljø for elever og lærere.

Som elev på Frederikshavn Handelsskole sidder du ikke kun i klasselokalerne og får ny viden. Vi har et højt fagligt niveau, hvor også det sociale liv er højt prioriteret igennem undervisningen. 

Frederikshavn Handelsskole er indrettet med attraktive og lyse lokaler - så optimalt som muligt for dig som studerende med moderne faciliteter og udstyr - og med plads til både fordybelse, hygge og socialt samværd. Du kan lave gruppearbejde og mødes med dine studiekammerater i skolens fællesarealer.

Elevrådet

Elevrådet er elevernes talerør - og består af repræsentanter fra hver klasse på Frederikshavn Handelsskole. Elevrådet varetager elevernes interesser og ønsker, både når det gælder undervisning og studiemiljø, og skolen i det hele taget. Dermed er eleverne med til at diskutere elevundersøgelser, evaluere undervisningen og planlægge studenteraktiviteter, i forbindelse med dimission og afslutning, samt mange andre spændende skolerelaterede opgaver.

Det nuværende Elevråd:

Formand: Rasmus Rulle
Næstformand: Magnus Thomsen
Sekretær: Joachim Nygaard
Festudvalget: Vacant

KUU 
Repræsentant: Jennipher Kristiansen
Suppleant: Sofie Holm Pedersen

3XA 
Repræsentant: Mille Christiansen

3XB
Repræsentant: Martin Høngaard Thomsen
Suppleant: Maria Kanstrup Bakmølle

GF1D
Repræsentant: Sara Michelle Bøgh
Suppleant: Natascha Søborg Rolff Gregersen

GF1X
Repræsentant: Casper Møller Pasbjerg

GF2D 
Repræsentant: Signe Schram
Suppleant: Joachim Nygaard 

Fredagscaféer og fester

Elevrådet arrangerer i løbet af året tre-fire fester. Den første fest ligger i starten af skoleåret. Den anden fest er julefesten, som også er en aften, hvor gamle elever deltager. Julefesten er årets største fest, og den bliver holdt i starten af december. Om foråret er der som regel også én eller flere fester, og årets sidste store begivenhed er dimittendfesten.

Bortset fra dimittendfesten bliver festerne planlagt og arrangeret af festudvalget, som er en del af elevrådet. Der er altid repræsentanter og vagter fra skolen til stede ved fester, som holdes på skolen.

Fredagscaféer

Frederikshavn Handelsskole holder med jævne mellemrum fredagscafeer, hvor alle elever og lærere er velkommen til et par hyggelige timer efter skoletid.

Fællesarrangementer

Hvert år arrangerer Frederikshavn Handelsskole en række fællesarrangementer på tværs af klasser og årgange. Arrangementerne er typisk bygget op omkring et tema - og med spændende og aktuelle foredragsholdere.

Studie- og ordensregler

Frederikshavn Handelsskole støtter positive og studiefremmende aktiviteter på skolen – og bidrager til at skabe et godt og trygt undervisnings- og læringsmiljø for eleverne.

Det er lærerne, der sætter rammerne for undervisningen. Det betyder, at du altid skal rette dig efter deres anvisninger.

Retningslinjerne om mødepligt kan du læse om i under mødepligt og fastholdelse.
Frederikshavn Handelsskole har følgende retningslinjer:


Vi forventer, at du ikke skaber unødvendig uro i timerne og opfører dig ordentligt i almindelighed. Dette betyder bl.a., at du taler til såvel lærere som andre elever i et acceptabelt sprog og behandler skolens inventar og ejendom på en ordentlig måde.

 • Optagelse af undervisningen uden udtrykkelig aftale med læreren er ikke tilladt og vil medføre øjeblikkelig bortvisning.
 • Computere og andet elektronisk udstyr kan bruges i undervisningen efter aftale med læreren. Dette forudsætter naturligvis, at de kun bruges til fagligt arbejde.
 • Lærercomputeren må ikke bruges af eleverne.
 • Spisning i klasselokalerne er ikke tilladt. Drikkevarer og fx frugt accepteres dog.
 • Ingen mad- og drikkevarer ved computerne.
 • Ingen fødder/ben på borde og stole.
 • Du skal sørge for at rydde op efter dig – i lokalerne, i fællesområderne og i kantinen.
 • Rygning kun tilladt udenfor i rygezonen

Eleverne på hovedforløbene bliver i deres indkaldelse gjort bekendt med, hvad de skal foretage sig ved evt. sygdom, når de er skoleophold. 

 • Eleven skal via Elevplan senest kl. 08.15 melde sig syg
 • Eleven skal ligeledes kontakte deres virksomhed og melde sig syg
 • Skulle eleven mod forventning ikke møde op til undervisningen og ikke give besked via Elevplan, kontakter vi eleven. Hvis ikke vi kan komme i kontakt med eleven, kontaktes virksomheden.

  Du finder vejledning til Elevplan her

Hvis du ikke efterlever ovenstående, vil du normalt blive irettesat af din lærer eller indkaldt til en samtale med uddannelseschefen. I andre tilfælde vil du blive bortvist fra timen og noteret som fraværende. I særligt grove tilfælde kan det desværre blive nødvendigt at bortvise dig fra skolen.

De regler, der i øvrigt gælder i vores samfund, gælder selvfølgelig også på skolen, og naturligvis er hverken alkohol eller euforiserende stoffer tilladt, og overtrædelse medfører øjeblikkelig bortvisning fra undervisningen/skolen. Trusler mod lærere eller andre elever medfører ligeledes øjeblikkelig bortvisning. I særlige tilfælde tillades alkohol dog – f.eks. ved elevfester.

Vi er sikre på, at vi bliver glade for at have dig som elev på skolen.