Tilstedeværelsespligt

   

Du har pligt til at være tilstede og deltage aktivt i timerne

På Frederikshavn Handelsskole er der fuld tilstedeværelsespligt til al undervisning. Det betyder, at du skal være til stede i samtlige undervisningstimer. Vi forventer også, at du deltager aktivt i timerne og afleverer dine opgaver til tiden.

Der bliver ført protokol i starten af hver time ligesom der føres protokol over, om du får afleveret dine opgaver til tiden. Skulle det ske at du kommer for sent, bliver du registret som værende fraværende for hele timen.

Når du afslutter din uddannelse på Frederikshavn Handelsskole, bliver et udskrift med dit fravær vedlagt eksamensbeviset. Vær opmærksom på at en evt. kommende arbejdsgiver kan kræve udskriften udleveret.

   

Sygdom

I tilfælde af sygdom skal du altid give besked via Elevplan inden kl 8.15.

Skulle Elevplan være ude af drift skal du sende en e-mail direkte til din kontaktlærer. Mail-adressen kan du finde på skolens hjemmeside.

Lovligt fravær

Enkelte fraværssituationer betragtes som lovligt fravær. Det kan f.eks. være indkaldelser til sygehus, speciallæge, session, teori- og køreprøve samt glatkørsel. Der kræves dokumentation dette. Lovligt fravær kan også skyldes deltagelse i begravelse.

Du kan ikke få godkendt lovligt fravær ved f.eks. almindelig lægebesøg, tandlæge, køretimer, ferier, fødselsdage, sølvbryllup osv.

I dit stamlokale hænger en blanket, som du skal bruge til lovligt fravær. Husk at vedhæfte dokumentationen. Blanketten skal afleveres til din kontaktlærer.

OPFØLGNING PÅ FRAVÆRSREGISTRERING

I Elevplan skal du hver uge tjekke dit registrerede fravær. Er der sket fejl i registreringen, skal du, når du opdager fejlen, tale med den gældende underviser, der har registreret dit fravær, der beklageligvis har lavet en tastefejl.

Det er dit ansvar, at tjekke og få rettet eventuelle fejl.

   

Afleveringsarbejde

Du har pligt til dit udføre det skolearbejde, som du bliver pålagt af dine lærere. Det indbefatter også at aflevere dine skriftlige opgaver, som Frederikshavn Handelsskole eller lærerne har fastlagt, med den kvalitet i besvarelsen, som forudsætter minimum. Ved skriftlige opgaver og projekter, hvor der er fastsat en tidsfrist, skal denne tidsfrist altid overholdes.

Alle opgaver skal afleveres via Elevplan. Sker det ikke, betragter Handelsskolen det som en overtrædelse af reglerne, og lærerne har ikke pligt til at rette din for sent afleverede opgave. Vær opmærksom på at du ikke nødvendigvis får en skriftlig tilbagemelding på din skriftlige opgave eller aflevering. Til tider skal opgaverne fremlæges mundtligt i klassen.

Hvis du ikke har afleveret de opgaver, som du er blevet pålagt, kan konsekvensen være, at du i værste tilfælde ikke kan fortsætte/ færdiggøre din uddannelse. Forud for det kan du blive indkaldt til skrivefængsel, for at sikre afleveringen af dine opgaver.

Ved opgaver, du skal aflevere som betingelse for, at du kan blive indstillet til eksamen/ prøve i det de pågældende fag, kan for sen aflevering medføre, at du ikke får lov til at gå til eksamen i faget.

Afleverer du en opgave, som er et afskrift af en anden opgave eller bliver den i øvrigt vurderet som snyd/ plagiat, betragtes opgaven som ikke afleveret. Snyderi/ plagiat kan medføre sanktioner og det indgår altid i vurderingen af din studieaktivitet

   

Motivation

Vi ved desværre af erfaring, at de elever som ikke overholder deres tilstedeværelsespligt kan have svært ved at fastholde deres uddannelsesvalg. Motivationen for at deltage aktivt i undervisningen forsvinder ofte også. Man er ikke længere en del af fællesskabet i klassen, og man har svært ved at følge med og få indhentet den undervisning, man er gået glib af. Derfor skal du for din egen skyld holde øje med dit fravær, og har du brug for en snak, så benyt dig af din kontaktlærer eller skolens støtte og hjælp.

FASTHOLDELSE

Skulle det ske, at du har uacceptabelt meget fravær, vil du blive bedt om at møde op til et skrivefængsel, hvor det er meningen at du skal indhente det forsømte; opgaver, læsning, afleveringer og lign.

Skrivefænglset finder sted tre gange om måneden efter de skemalagte timer indtil kl. 17.00, og der vil altid være en underviser til stede, for at være behjælpelig med eventuelle spørgsmål.

Udebliver du fra skrivefængslet vil du blive indkaldt til en samtale med din kontaktlærer. Samtalen skulle gerne resultere i, at du fremover kan overholde din tilstedeværelsespligt. Denne samtaler udløser automatisk 1. skriftlige advarsel. Er du under 18 år, vil dine forældre naturligvis modtage en kopi af denne advarsel.

Skulle du mod al forventning ikke overholde den aftale, som bliver lagt omkring din fremtidige tilstedeværelsespligt, vil din kontaktlærer og evt. uddannelseschefen indkalde dig til en meget alvorlig samtale om, hvorvidt det giver mening, at du fortsætter din uddannelse. Denne samtale udløser automatisk 2. skriftlige advarsel. Er du under 18 år, vil dine forældre naturligvis modtage en kopi af denne advarsel.