udannelsesaftale

 

En uddannelsesaftale er den kontrakt som både jer som virksomhed og eleven underskriver, aftalen er bindende efter de første tre måneder er aftalen bindene. 

Varighed afhænger af aftale

Uddannelsesaftalen omfatter både skole- og praktikperioder og kan omfatte både grundforløb og hovedforløb afhængig af aftale mellem elev og virksomhed.

Prøvetid/ophævelse af uddannelsesaftale

De første tre måneder er prøvetid, hvor aftalen kan ophæves af elev eller arbejdsgiver uden begrundelse og uden varsel.

Herefter er aftalen som udgangspunkt uopsigelig. Dog kan aftalen opsiges, hvis begge parter er enige herom – eller ophæves, hvis en af parterne væsentligt misligholder de forpligtelser, der følger af aftalen.

Hvis aftalen ændres

Hvis der sker ændringer i den indgåede uddannelsesaftale, skal elev og virksomhed i samarbejde udfylde og underskrive et tillæg til uddannelsesaftalen senest på dagen, hvor ændringen træder i kraft. Virksomheden kan få lønrefusion fra den dag, tillæg til uddannelsesaftalen er underskrevet.

Links: