Uddannelsens indhold

Læs mere om elevuddannelsernes forløb, indhold og eksamen. 

Uddannelsesaftalen

Prøvetid/ophævelse af uddannelsesaftale
De første tre måneder er prøvetid, hvor aftalen kan ophæves enten af elev eller virksomhed uden begrundelse og uden varsel. 

Herefter er aftalen som udgangspunkt uopsigelig. Dog kan aftalen opsiges, hvis begge parter er enige herom - eller ophæves, hvis en af parterne væsentligt misligholder de forpligtelser, der følger af aftalen.

Hvis aftalen ændres, ophæves eller mistes
Hvis der sker ændringer i den indgåede uddannelsesaftale, skal elev og virksomhed i samarbejde udfylde og underskrive et tillæg til uddannelsesaftalen senest på dagen, hvor ændringen træder i kraft. Virksomheden kan få lønrefusion fra den dag, tillæg til uddannelsesaftalen er underskrevet. 

Ophæves en uddannelsesaftale, skal eleven indgå en restuddannelsesaftale med en ny virksomhed for at kunne færdiggøre sin erhvervsuddannelse. Herudover har eleven mulighed for at færdiggøre uddannelsen med skolepraktik, hvis uddannelsen udbydes i skolepraktik. Optagelse i skolepraktik forudsætter, at eleven har mistet sin uddannelsesaftale uforskyldt og betingelserne for optagelse i øvrigt er opfyldt. 

Mister eleven sin uddannelsesaftale, for eksempel fordi virksomheden ophører, og eleven ikke kan finde en ny virksomhed at indgå en restaftale med, kan eleven muligvis komme i skolepraktik. Det forudsætter, at uddannelsen udbydes i skolepraktik, at aftalen er mistet uforskyldt og at eleven opfylder EMMA-kriterierne. 

Blanketter til uddannelsesaftaler

NB. Når nedenstående filer åbnes, bedes man klikke download og åbne pdf-filen igennem mappen Downloads/Downloads. Har du ikke en pdf-fremviser, kan du downloade en her.

Uddannelsesaftale

Vejledning til uddannelsesaftale

Tillæg til uddannelsesaftale

Vejledning til tillæg om uddannelsesaftale

Ophævelse af uddannelsesaftale 

Vejledning til ophævelse af uddannelsesaftale

Erklæring om delvis gennemført praktikuddannelse

 

Godkendelse som praktiksted

Ønsker virksomheden at ansætte elever, kræver det en godkendelse af virksomheden som praktiksted.