FAGPRØVEN

En elevuddannelse færdiggøres ved at eleven består sin fagprøve og gennemfører sin ansættelsesperiode hos virksomheden. Fagprøven markerer derfor afslutningen på uddannelsens forløb. Eleverne har altid en masse spørgsmål til fagprøven, som kan være svære at besvare som elev- eller oplæringsansvarlig. Vi har samlet de vigtigste informationer om fagprøven herunder. Bemærk dog, at dele af fagprøverne er forskellige fra uddannelse til uddannelse.

BRUG AF ARBEJDSTID

Afhængig af om eleven er på ny eller gammel ordning varierer fagprøvens skriveperiode.

 

For elever på ny ordning

Fagprøven er normeret til at eleven kan skrive den på 37 timer - altså én uges arbejde. Ikke nødvendigvis fem hverdage i træk, men fordelt over en periode.

 

For elever på gammel ordning

Fagprøven er normeret til at eleven kan skrive den på 74 timer - altså to uges arbejde. Ikke nødvendigvis ti hverdage i træk, men fordelt over en periode.

 

Derudover kan virksomheden selv aftale med eleven, om fagprøven kræver ekstra tid til for eksempel interviews af andre ansatte eller lignende. 

 

Eleven skal have fri fra sine arbejdsopgaver til at skrive fagprøve. Fagprøven bliver ikke skrevet på en skoleperiode.

FAGPRØVEEMNER

Fagprøven skal omhandle en konkret arbejdsgang i virksomheden. Det kan ikke være en teoretisk gennemgang af en proces.

 

De gennemgående teorier skal benyttes på en praktisk case, og det er især vigtigt at eleven har arbejdet med casen og kender den godt, da diskussionen til fagprøven vil tage udgangspunkt i denne konkrete arbejdsgang.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUNDTLIG VS. SKRIFTLIGT ARBEJDE

Eleven skal udforme et skriftligt produkt, som danner grundlag for en fagprøveeksamen.

 

Det er dog vigtigt at pointere, at det hovedsagligt er den mundtlige del af fagprøven, der gives karakter for.


 

 

 

AFLEVERING

Afhængig af hvilken erhvervsskole eleven er tilknyttet, er der forskellige afleveringsprocedurer. 

 

Fysisk aflevering på Frederikshavn Handelsskole

Alle fagprøver skal afleveres i tre eksemplarer inden kl. 12.00 før eksamen kan afholdes.

 

Digitale afleveringer

Alle fagprøver skal afleveres digitalt før eksamen kan afholdes. Eleven har fået en deadline og afleveringslink tilsendt i god tid.

TID TIL EKSAMEN

Den samlede eksamination varer 30 minutter, hvoraf eleven skal forvente at blive eksamineret i ca. 20 minutter. Den resterende tid bruges på karaktergivning. 

 

 

 

CENSOR

Til fagprøveeksamen er censor en medarbejder fra en virksomhed, der skal vurdere om fagprøven er realistisk og brugbar på arbejdsmarkedet. 

 

Eksaminator er elevens underviser fra den erhvervsskole eleven er tilknyttet.

KLAGEMULIGHED

Eleven kan klage over sin eksamen inden for 14 dage efter eksamineringen er afholdt. 

 

Klagen kan enten føre til en reeksamen eller en afvisning af klagen. Reeksamen er med en ny censor, men som udgangspunkt samme eksaminator. Der bliver ikke taget højde for den tidligere karakter, når der gives en ny karakter ved reeksamen.

FAGPRØVEBESKRIVELSEN

I kan finde de uddannelsesspecifikke vejledninger til fagprøven under de enkelte uddannelsers hovedforløb nedenfor.

 

Lenette Hein
Lenette Hein
Assistent, Hovedforløb
lnhn@fhavnhs.dk
9620 5508