Frederikshavn Handelsskole
Kirkegade 9 - 9900 Frederikshavn

Uddannelsesaftale

De første tre måneder er prøvetid, hvor aftalen kan ophæves enten af elev eller virksomhed uden begrundelse og uden varsel.

Herefter er aftalen som udgangspunkt uopsigelig. Dog kan aftalen opsiges, hvis begge parter er enige herom – eller ophæves, hvis en af parterne væsentligt misligholder de forpligtelser, der følger af aftalen.

Hvis aftalen ændres, ophæves eller mistes

Hvis der sker ændringer i den indgåede uddannelsesaftale, skal elev og virksomhed i samarbejde udfylde og underskrive et tillæg til uddannelsesaftalen senest på dagen, hvor ændringen træder i kraft. Virksomheden kan få lønrefusion fra den dag, tillæg til uddannelsesaftalen er underskrevet. 

Ophæves en uddannelsesaftale, skal eleven indgå en restuddannelsesaftale med en ny virksomhed for at kunne færdiggøre sin erhvervsuddannelse. Herudover har eleven mulighed for at færdiggøre uddannelsen som skoleelev i skoleoplæring. Optagelse i skoleoplæring forudsætter, at eleven har mistet sin uddannelsesaftale uforskyldt og betingelserne for optagelse i øvrigt er opfyldt. 

Blanketter til uddannelsesaftaler

Her finder du de blanketter, som du kan få behov for i forbindelse med en uddannelsesaftale.

https://www.uvm.dk/erhvervsuddannelser/oplaering/uddannelsesaftaler/indgaa-uddannelsesaftaler

Chanette Westergaard
Uddannelsessekretær

chaw@fhavnhs.dk
9620 5597