Frederikshavn Handelsskole
Kirkegade 9 - 9900 Frederikshavn

For virksomheder

På Frederikshavn Handelsskole har vi et rigtig godt samarbejde med virksomheder, som søger elever inden for kontor, handel eller detail.

Vi stiller gerne vores ekspertise til rådighed for jer både før, under og efter ansættelsesprocessen. Vi tilbyder vejledning og sparring i indgåelse af elevaftaler og i elevens overgang fra grundforløb til hovedforløb.

Du kan læse om hele processen omkring det at have elever på lærepladsen.dk, der er Børne- og Undervisningsministeriets officielle side: https://pms.laerepladsen.dk/virksomhed

Sådan gør du trin for trin

Trin 1: Bliv lærepladsgodkendt

For at blive lærepladsgodkendt og efterfølgende ansætte elever, skal virksomheden udfylde en godkendelsesblanket. 

På baggrund af godkendelsesblanketten vurderer Frederikshavn Handelsskole om virksomheden lever op til den enkelte elevuddannelses læringsmål og kriterier.

https://www.uddannelsesnaevnet.dk/virksomheder/godkendelse-som-laerested

Bliv godkendt som elevplads

En ansøgning om godkendelse, dvs. et godkendelsesskema, besvares inden for 14 dage fra modtagelsesdatoen. Fristen udsættes, hvis der opstår spørgsmål til ansøgningen, som kræver nærmere undersøgelse. Virksomheden bliver altid orienteret om, hvad der sker i sagen. 

Husk at vælge, hvilken elevuddannelse virksomheden ønsker godkendelse inden for. Du kan læse om de forskellige elevuddannelser/hovedforløb i hovedfanen Hovedforløb.

Vejledning til godkendelsesprocessen

Når virksomheden har udfyldt og underskrevet godkendelsesskemaet, skal den sendes til chaw@fhavnhs.dk. Vi behandler blanketten indenfor 14 dage. Når virksomheden er godkendt som elevsted, kan I begynde rekrutteringen af den rette kandidat eller ansætte den elev, som I allerede har fundet. 

Har du spørgsmål til godkendelsesskemaet, så kontakt vores Chanette Westergaard – se boksen til venstre.

Trin 2: Hjælp til rekruttering af elev

På Frederikshavn Handelsskole bidrager vi til at synliggøre jeres virksomhed og stillingsopslag overfor vores elever.

Virksomheder kan sende deres stillingsopslag til skolens virksomhedskonsulent, som distribuerer det videre til alle skolens afgangsklasser. Se kontaktoplysninger i boksen til venstre. Vi har en række fysiske opslagstavler for elevpladser, og vi formidler også jeres jobopslag elektronisk til de relevante afgangsklasser.

Alle afgangselever oprettes på www.lærepladsen.dk, som et led i at gøre eleverne erhvervsparate. Her kan virksomheden logge ind med nemID og selektere imellem potentielle kandidater. https://www.laerepladsen.dk/

Særligt omkring voksne elever

Vælger I at ansætte en voksenelev over 25 år, skal I være særligt opmærksomme på at eleven skal have en anden løn, og at eleven skal realkompetencevurderes (RKV), inden ansættelsen gennemføres. 

Læs mere om RKV her 

Aktiviteter hvor du kan møde din kommende elev 

Vi afholder løbende gennem skoleåret aktiviteter, hvor erhvervslivet kan møde vores elever på særligt EUD og EUX med henblik på at finde deres kommende elev. Hvis du som virksomhed er interesseret i at deltage i disse aktiviteter, som omfatter jobmesser, branchedage, speeddating med mere, så kontakt vores virksomhedskonsulent.

Det gode stillingsopslag

For at øge jeres muligheder for at få mange gode ansøgere til jeres elevplads, er det vigtigt med et godt stillingsopslag.  Vores virksomhedskonsulent yder gerne sparring på jeres stillingsopslag. Det kan også være en rigtig god idé at lave en kort video, hvor i lige kort præsenterer jer selv og den mulige elevplads. Den deler vi også gerne på vores interne kanaler med de relevante elever.

Du kan fx finde tip til det gode stillingsopslag her:

https://www.uvm.dk/erhvervsuddannelser/oplaering/gode-raad-og-regler-om-ansaettelse-af-elever

Trin 3: Udfyld uddannelsesaftale og elevplan

Når I har fundet en elev, skal I indgå en uddannelsesaftale.

Uddannelsesaftaler kan indgås digitalt eller manuelt på pdf-blanketter. Læs mere og få en vejledning til, hvordan I udfylder og indsender uddannelsesaftalen på Undervisningsministeriets hjemmeside:

https://www.uvm.dk/erhvervsuddannelser/oplaering/uddannelsesaftaler/indgaa-uddannelsesaftaler

Ved spørgsmål, kan du også kontakte vores uddannelsessekretær Chanette Westergaard på chaw@fhavnhs.dk / 9620 5597

Elevplan

Alle elever skal ifølge lovgivningen have en Elevplan. Elevplanen er med til at beskrive, hvilke områder eleven skal arbejde med på forskellige tidspunkter i elevforløbet. Planen kaldes en forventningsafstemning mellem virksomhed og elev og skal sikre, at eleven opnår de læringsmål, som elevuddannelsen skal leve op til.

Her finder du vejledende elevplaner: https://www.uddannelsesnaevnet.dk/virksomheder/planer-for-oplaering

Løn

Som virksomhed skal I betale løn til eleverne i hele elevtiden, også når eleverne er på skoleophold på en handelsskole.

Lønnen tager udgangspunkt i overenskomsten for det pågældende uddannelsesområde. 

Hvis der ikke findes en overenskomst for området, bliver mindstelønnen fastsat af et nævn, som repræsenterer både arbejdsgiveren og arbejdstageren. 

Få mere information om løn hos HK:
Elevløn – Se minimumssatserne her og få styr på din elevløn – HK

Som virksomhed kan I få tilskud til lønnen, hvis I søger Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB). 

Tilskuddet skal søges for hvert enkelt skoleophold.

Læs mere om løn og refusionsmuligheder her:

https://pms.laerepladsen.dk/virksomhed  

Fagprøve

En elevuddannelse færdiggøres ved, at eleven består sin fagprøve og gennemfører sin ansættelsesperiode hos virksomheden. Fagprøven markerer derfor afslutningen på uddannelsens forløb. Eleverne har altid en masse spørgsmål til fagprøven, som kan være svære at besvare som elev- eller oplæringsansvarlig.

Fagprøverne er forskellige fra uddannelse til uddannelse. Du kan læse om fagprøven for kontoruddannelser med specialer her: 

kontor_fagproven

Brug af arbejdstid

Afhængig af om eleven er på ny eller gammel ordning varierer fagprøvens skriveperiode.

For elever på ny ordning:  Fagprøven er normeret til at eleven kan skrive den på 37 timer – altså én uges arbejde. Ikke nødvendigvis fem hverdage i træk, men fordelt over en periode.

For elever på gammel ordning: Fagprøven er normeret til at eleven kan skrive den på 74 timer – altså to uges arbejde. Ikke nødvendigvis ti hverdage i træk, men fordelt over en periode.

Derudover kan virksomheden selv aftale med eleven, om fagprøven kræver ekstra tid til for eksempel interviews af andre ansatte eller lignende. 

 Eleven skal have fri fra sine arbejdsopgaver til at skrive fagprøve. Fagprøven bliver ikke skrevet på en skoleperiode.

Fagprøveemner

Fagprøven skal omhandle en konkret arbejdsgang i virksomheden. Det kan ikke være en teoretisk gennemgang af en proces.

Luise Steen Michaelsen
Overhandelslærer og studievejleder

lmic@fhavnhs.dk 
2725 8522

Chanette Westergaard
Uddannelsesekretær