Tilstedeværelsespligt

Du har pligt til at være tilstede og deltage aktivt i timerne

På Frederikshavn Handelsskole er der fuld tilstedeværelsespligt til al undervisning. Det betyder, at du skal være til stede i samtlige undervisningstimer. Vi forventer også, at du deltager aktivt i timerne og afleverer alle dine opgaver til tiden.  Der bliver ført protokol i starten af hver time, ligesom der føres protokol over, om du får afleveret dine opgaver rettidigt. Skulle det ske, at du kommer for sent, vil du blive registreret fraværende i hele timen.

Når du afslutter din uddannelse på Frederikshavn Handelsskole, bliver en udskrift med dit fravær vedlagt eksamensbeviset. Vær opmærksom på at en evt. kommende arbejdsgiver kan kræve udskriften udleveret.

 

Sygdom

Skulle du blive syg, skal du altid give besked via Elevplan inden kl. 08.15. Skulle Elevplan være ude af drift, skal du sende en mail direkte til din kontaktlærer. Adressen kan du finde på skolens hjemmeside.

Lovligt fravær

Enkelte fraværssituationer betragtes som lovligt fravær. F.eks. indkaldelse til sygehus, speciallæge, session, teori- og køreprøve samt glatførekursus – her kræves der dokumentation. Lovligt fravær kan også skyldes deltagelse i begravelse.

Du kan ikke få godkendt lovligt fravær ved f.eks. almindelige lægebesøg, tandlægebesøg, køretimer samt ferier, fødselsdage, sølvbryllup osv.

I dit stamlokale hænger den blanket, som du skal bruge ved lovligt fravær (husk at vedhæfte dokumentation). Blanketten afleveres til din kontaktlærer.

Elevplan

I Elevplan skal du checke dit registrerede fravær hver uge!  Er der sket fejl i registreringen, skal du, straks du opdager fejlen, tale med den underviser, som beklageligvis har lavet en tastefejl. Det er dit ansvar, at tjekke og få rettet eventuelle fejl.

Afleveringsarbejde

Du har selvfølgelig pligt til at udføre det skolearbejde, som lærerne pålægger dig - herunder at aflevere skriftlige opgaver i det omfang, skolen har fastsat og med den kvalitet i be­svarelsen, der forudsættes som minimum. Ved skriftlige opgaver og projekter, hvor læreren eller skolen har fast­sat en afleveringsfrist, skal fristen altid overholdes. Alle opgaver skal afleveres via Elevplan. Sker det ikke, betragter skolen det som en overtrædelse af reglerne, og læreren har ikke pligt til at rette din for sent afleverede opgave. Vær opmærksom på, at du ikke nødvendigvis får en skriftlig tilbagemelding på alle dine afleveringsopgaver. Nogle gange vil opgaverne skulle fremlægges i plenum på klassen.

Skulle det vise sig, at du ikke har afleveret de opgaver som du er blevet pålagt kan konsekvensen være, at du ikke kan fortsætte/færdiggøre din uddannelse.

Ved opgaver, der skal afleveres som betingelse for, at du kan indstilles til eksamen/prøve i det/de pågældende fag, kan for sen aflevering medføre, at du ikke får lov til at gå til eksamen i faget.

Hvis du afleverer en opgave, der er afskrift fra en anden opgave eller i øvrigt vurderes som snyd, betragtes opga­ven som ikke afleveret, og snyderi kan medføre sanktio­ner. Snyd indgår altid i vurderingen af din studieaktivitet.

Fastholdelse og motivation

Vi ved desværre af erfaring, at de elever som ikke overholder deres tilstedeværelsespligt kan have meget svært ved at fastholde deres uddannelsesvalg. Motivationen til at deltage aktivt i undervisningen forsvinder også ofte. Man er ikke længere en del af fællesskabet på klassen, og man kan have svært ved at følge med og få indhentet den undervisning, man er gået glip af. Derfor holder vi, for din egen skyld, øje med dit fravær.

Skulle det ske, at du har uacceptabelt meget fravær i en uge vil du derfor blive bedt om, at møde op tirsdag morgen ugen efter kl. 08.15 – 09.45 til obligatorisk lektiecafe i D102. Her er det meningen, at du forhåbentlig vil kunne indhente noget af det, du er gået glip af, da du ikke var tilstede. I lektiecafeen vil der altid være en underviser tilstede. 

Udebliver du fra lektiecafeen vil du blive indkaldt til samtale med din kontaktlærer. Samtalen skal gerne resultere i, at du fremover kan overholde din tilstedeværelsespligt. Denne samtale udløser automatisk 1. skriftlige advarsel. Er du under 18 år, vil dine forældre selvfølgelig modtage kopi af denne advarsel.

Skulle du i mod al forventning ikke overholde den aftale, som bliver lavet omkring din fremtidige tilstedeværelsespligt, vil din kontaktlærer og evt. uddannelseschef indkalde dig til en meget alvorlig samtale om, hvorvidt det giver mening, at du forsætter din uddannelse. Denne samtale vil automatisk udløse 2. og sidste skriftlige advarsel. Er du under 18 år, vil dine forældre selvfølgelig modtage kopi af denne advarsel.

Samtale med din kontaktlærer

Hvis du har noget, du gerne vil tale med din kontaktlærer om, kan du altid kontakte hende/ham via mail eller personligt. Det kan være du mangler gode råd eller vejledning i forbindelse med din skolegang her hos os, eller har nogle personlige udfordringer du slås med. Så vil din kontaktlærer gøre hvad han/hun kan for at hjælpe dig.

Anden hjælp og støtte

  • Ønsker du en voksenmentor fra Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) skal du kontakte din kontaktlærer.
  • Ønsker du en samtale med Skolens psykolog Inge Balslev, som har kontor ved siden af info 2. kan du træffe hende på telefon 2144 9887 / ingebalslev@psykologerne-stromgade.dk.