Frederikshavn Handelsskole
Kirkegade 9 - 9900 Frederikshavn

Kvalitet

I skolens kvalitetsarbejde har vi fokus på at udvikle vores institution, så vi lever op til den overordnede målsætning.

På Frederikshavn Handelsskole er vores fornemmeste opgave at levere undervisning af høj kvalitet til vores elever i et fagligt og socialt miljø, hvor de trives og udvikler sig – både fagligt og menneskeligt. Vi ønsker at uddanne vores elever til at blive velkvalificerede medarbejdere og velfungerende samfundsborgere. Det støtter kvalitetsarbejdet op omkring.  

Kvalitetsarbejdet understøtter de nationale uddannelsespolitiske og institutionspolitiske mål samt Frederikshavn Handelsskoles egne værdier og målsætninger fastsat i vores strategi.  

Skolens grundholdning er, at vi ikke kan lede en undervisningssituation ved hjælp af regelstyring. Undervisning hviler på vores værdier; nærvær, ligeværd og dialog - og er et samspil mellem lærere og elever/kursister. Vi ønsker at opretholde og udvikle en høj standard i vores aktiviteter, som kvalitetssystem er med til at understøtte ved systematisk at se på og evaluere vores indsatser på baggrund af kvantitative og kvalitative indsamlede data. 

Her finder du den generelle beskrivelse af vores kvalitetsarbejde: 

Selvevaluering og opfølgningsplan 

Hvert år gennemfører Frederikshavn Handelsskole en årlig selvevaluering af vores uddannelser med afsæt i indsamlet data kvalitativt og kvantitativt. 

Målet er at udvikle og styrke vores skoles læringsmiljø og trivselsmiljø. På baggrund af selvevalueringen laver skolen en opfølgningsplan for udvalgte områder. Det er her, at vi arbejder i dybden med de udvalgte emner og fastlægger ændringsbehov, mål, indsatser og ansvarlige.  

I denne kvalitetsrapport kan du læse vores selvevaluering og opfølgningsplan for EUD, EUX og HHX. 

Kvalitetsindikatorer

Her kan du se de seneste data for Frederikshavn Handelsskole på de kvalitetsindikatorer, der skal understøtte opfyldelsen af de mål, som der findes for EUD/EUX og HHX. 

Der er på nationalt plan fastsat fire overordnede mål for erhvervsuddannelserne og tre retningsgivende mål for gymnasiale uddannelser. Målene er blevet operationaliseret i udvalgte indikatorer, så det bliver muligt at måle på resultatmålene og uddannelsesinstitutionernes fremdrift i forhold til målene. De udvalgte indikatorer er kvantitative måleenheder som indikerer, hvorvidt en ønsket forandring har fundet sted, dvs. hvorvidt resultatmålene er realiseret. Her finder du de seneste data for Frederikshavn Handelsskole på de udvalgte indikatorer. 

Kvalitetsindikatorer HHX
Kvalitetsindikatorer EUD/EUX

Trivselsmålinger 

Hvert år udsendes der en national elevtrivselsundersøgelse (ETU), som også vores elever svarer på. Vi kan derfor følge vores elevers trivsel år for år og benchmarke os med de nationale gennemsnitstal. 

HHX trivselsmålinger

EUD & EUX trivselsmålinger 

Undervisningsmiljøvurdering 

Mindst hvert tredje år skal skolerne lave og offentliggøre en undervisningsmiljøvurdering, der ser på både det fysiske, psykiske og æstetiske undervisningsmiljø.